DFU har udsendt et nyhedsbrev og det omhandler til dels de artikler der har været i Ekstra bladet, jeg videregiver hermed nyhedsbrevet, og linker til Ekstra bladets artikler og giver jer min kommentar undervejs (PHJ).

(DFU) Kære fodbolddommer,

Som du måske har set, har DFU udtalt sig til Ekstra Bladet omkring vores syn på dommersituationen. Hvis ikke kan du læse de tre artikler i de nedenstående links..

Har fået nok: Nægter at møde DBU-spids

Bombe under dansk fodbold: Mangler hundredvis af dommere

Kaos før stormøde: Nægter at blive klappet op

Dette har vi gjort i lyset af, at vi ikke oplever nogen form for fremskridt i vores dialog med DBU´s Breddeudvalg med Bent Clausen i spidsen. Vi har et ønske om at synligøre for omverdenen de enorme udfordringer, vi står overfor, og ikke mindst hvordan ansvarsforholdet er DBU og DFU imellem. Rundt i landet oplever vi rigtig mange gode løsninger på hverdagens udfordringer i lokalunionerne, hvor øjnene er rettet mod konstruktive løsninger til glæde for alle parter. Oplevelsen er dog en helt anden, når det kommer til de nationale løsninger, hvor den politiske ideologi står over de praktiske løsninger..

MIN KOMMENTAR (PHJ):
Jeg har altid opfattet Bent Clausen som interesseret i at ville dialog, og jeg undrer mig derfor over at Kim Hansen mener at Bent ikke vil dialogen. Det er da muligt at DFU synes de har et medansvar for de kommende manglende dommere, men det er ikke rigtigt. Ansvaret for rekruttering og fastholdelse er alene DBUs anliggende. Så lad dog være med at spille martyr og puste en stemning op, DBU bestemmer ene og alene alt vedrørende uddannelse, test, rekruttering, efteruddannelse, mv. Det har FIFA gjort klart i deres cirkulære “FIFAs regler for organisation af ​​dommere i FIFAs medlemsforeninger”. Det kan DFU ikke ændre på, forstå det hvem der vil, men vil DFU ændre på dette så skal det igennem FIFA. Jeg synes da det er fint at Bent Clausen vil dialog om dommermanglen, og har DFU nogle forslag til at afhjælpe dette så skal Bent nok lytte, MEN alle må forstå, han behøver det ikke.

(DFU) Vi har fra DFU’s side gennem mange år og i mange forskellige konstellationer prøvet at gå konstruktivt ind til samtalerne i det dialogforum, vi har med DBU. Dialog skal altid være første valg, og vi skal altid være villige til at gå langt for at lade dialogen være det værktøj, der skal løse udfordringerne. Vi kommer i DFU aldrig til at opgive dialogen, men på et tidspunkt kommer man også til et punkt hvor man må prøve
andre løsningsmodeller for at opnå et resultat – det har vi gjort nu. Situationen er den, at vi over en årrække har oplevet færre og færre aktive dommere. Gennemsnitsalderen i vores dommerstand bliver bare højere og højere, mange dommere dømmer alt for mange kampe, og ikke mindst en uddannelse, hvor man i vores øjne har mere fokus på kvantitet frem for kvalitet.
Ansvaret for løsningerne på disse ligger uomtvisteligt hos DBU, og alt imens man gerne vil have de danske dommerklubber til at hjælpe med at løse opgaverne, er det stort set udelukkende DBU, der beslutter, hvordan opgaveløsningen gribes an og gennemføres. Her bliver DFU ikke taget med på råd.

MIN KOMMENTAR (PHJ):
Ja der bliver færre og færre dommere og “gennemsnitsalderen i vores dommerstand” – der skal faktisk stå “gennemsnitsalderen i DBUs dommerstand”, bliver bare højere og højere. Det er DBUs, ikke DFUs ansvar, henførende til FIFAs tidligere omtalte cirkulære fra før, så er det den lokale nationale union læs DBU, der har ansvaret. Jeg er da godt klar over at DFU gennem de seneste 10 år har forsøgt at tilbageerobre, tabte ansvarsområder, MEN glem det, det kommer aldrig tilbage, Vær glad for at der kan føres dialog om udfordringerne, tag en konstruktiv dialog om tingene, men i den sidste ende så sidder ansvaret og aben på skuldrene af DBU.

(DFU) Når det er sagt, anerkender vi i DFU, at der sidder dommere derude og ser på konflikten fra en anden vinkel, end den DFU har. Alle har retten til deres eget syn på en given sag med udgangspunkt, hvor man positionerer sig. Et stort flertal blandt formændene for landets 23 fodbolddommerklubber tilkendegav på delegeretmødet i november 2021 deres opbakning til DFU-bestyrelsen, til dens holdning og tilgang til den opgave, der ligger i at få det bedst mulige samarbejde med DBU til at fungere. Med Ekstra Bladets artikler har vi fået en offentlig udmelding fra Bent Clausen og DBU, at der i dag mangler 400 dommere for at afvikle kampprogrammet. Det er en ny og hidtil uhørt udmelding. At vi hos DFU så mener tallet er alt for lavt er en anden snak. DBU vil, citat: ”prøve at uddanne 500 dommere om året”. Det kan vi fra DFU’s side kun bakke op omkring, så længe dommerne bliver klædt på til det, der venter dem som fodbolddommere. Pakken til nye aspiranter skal opgraderes, hvis vi skal forbedre den aktuelle fastholdelsesprocent på 38. De 38% er ifølge DBU det antal dommere, de er i stand til at fastholde, efter dommerkortet er taget.

MIN KOMMENTAR (PHJ): Dejligt at Kim Hansen, formand for DFU, anerkender andres ret til at se tingene anderledes end den DFU har. Retorikken er tæt på den tidligere formands egenrådige syn på diskussionen med DBU, så det er nyt at vi nu skal tilbage til egenrådighedsprincippet, og beskylde modparten, Bent Clausen (DBU) for samme holdning og som den tidligere DFU formand havde. DET er da ikke særlig konstruktivt og også temmeligt tåbeligt. Har I da ikke en anden måde at føre samtale og dialog? Var det mig, som skulle med på råd, ville jeg være meget mere tilbagelænet, og slå ud med armene, og sige tjaeh, det er trist med dommermanglen, hvad tænker I (DBU) der skal gøres? Det der er det helt centrale problem, det er fastholdelsen af dommere, rekrutteringen tror jeg ikke, er noget problem. Der kan sagtens skaffes et sted mellem 400 – 700 nye dommere, problemet opstår inden for et år, hvor mange er der så tilbage? Det er meget optimistiske tal 38% – det tror jeg ikke på, det er nærmere et sted mellem 10 – 15%. Ser du, når vi taler dommere, så siger vi at de skal starte med ungdomskampe, og måske nogle lettere senioropgaver. Vi fortæller historien om det gode ved dommerliv, der er da gode ting at fortælle, men INGEN fortæller om bagsiden ved dommerarbejdet. Ingen fortæller om de rasende forældre, der nogen gange ikke nøjes med at råbe beskidte kommentarer til dommerne, men også korporligt kan fare ind på banen, og krænke den uforvarende dommer. Det vil sige, vi griber næppe opgaven med dommerarbejdet rigtigt an. Efter min opfattelse fint nok med, diverse vejledninger. 3 stks mener man er tilstrækkeligt. Hmmm. måske men ikke for alle, nogen skal have flere, andre måske færre. Derfor synes jeg at nogen af de nye skal ud i trio opgaver stort set efter endt vejledning. De skal oplæres, og få reglerne ind på rygraden, og se hvordan den erfarne dommer løser opgaven på banen. Læring ved at se, hvordan den erfarne gør det, og lære deraf. Jeg har aldrig oplevet en trio komme i problemer, de skal nok klare tilråbene, og de andre udfordringer, der kommer undervejs, på den måde får den nye dommer en god oplæring i trygge omgivelser. Det er da en anderledes måde, end set før at gøre det på. En observatør/udvikler kan også overvåge og rådgive trioen. Det vil selvfølgelig kræve en ændret uddannelsesstrategi, og være en udfordring, men jeg tænker faktisk det vil være en fed oplevelse for den nye dommer, du kommer med i fællesskabet fra dag 1.

(DFU) I artiklen udtaler Bent Clausen også at arbejdet omkring dommerens sikkerhed allerede er påbegyndt når det kommer til håndteringen af vold mod dommeren. Her skal vi anerkende DBU for resultatet af en nylig episode fra Nordjylland, hvor et overgreb på en dommer blev håndteret på langt mere passende vis, end vi tidligere har set. Dog har vi stadig flere sager, der ikke er blevet behandlet tilfredsstillende og ikke lever op til udsagnet om, at vold mod dommeren minimum koster et halvt års karantæne. Vi skal have passende straffe for overtrædelser, der rammer dommeren, og det skal gælde i hele landet.

MIN KOMMENTAR (PHJ):
Arbejdet med ændret syn på de disciplinære sager som opstår overfor dommere, er kommet i gang. Et helt aktuelt eksempel som jeg lige vil tillade mig at nævne, var den utilstedelige opførsel som træneren fra OB, Andreas Alm, udførte i superligakampen OB – Sønderjyske. Det var topmålet af idiotisk opførsel overfor dommer Aydin Uslu og fjerdedommer Nils Heer, og overskriften på TV2 “OB-træner får ekstra karantænedag for at hoppe og provokere” – karantænen var 2 spilledage, og det lyder som landvinding. Nu skal jeg ikke kloge mig for meget, men havde det stået til mig så var 3-4 dage ikke for lidt. Det er en skændsel at se på. Derudover så skal vi høre en ekspert på TV3 Ken Ilsø, som har haft en dopingkarantæne på 2 år for indtagelse af stoffet benzoylecgonin, som findes i kokain. Ken Ilsø fik en hård dom, at han intet måtte have med officielle sports- eller idrætsforeninger at gøre. Han måtte ikke engang have et fitness-abonnement. Han forsvarer Andreas Alm i den bedste sendetid, og skammer Aydin ud, og synes hans røde kort var alt for nærtagende, “han skulle bare vende ryggen til og passe sit dommerarbejde”.
DBU praktiserer en lemfældig politik med karantæner. Jeg er blevet spurgt om karantænerne, især på baggrund af mere end 25 års arbejde som domsmand og nævning i såvel byretten og landsretten. Ikke at jeg så mere konkret er taget yderligere med på råd. Bent Clausen har i sit system i (DBU), både den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt. Det er ikke tilfredsstillende overfor aktørerne, og specielt dommerne, og det er årsagen til stor utilfredshed hos DFU. Normalt udgives der i dommerstanden herhjemme (i retspraksis) en oversigt over afsagte domme. Jeg tror også Bent Clausen og administrationen har en oversigt, men det er åbenbart topsecret, vi andre må ikke se denne årbog og beskrivelserne om sagerne, derfor kender vi ikke omfanget, og kan herved heller ikke få overblik over om det er passende straffe der gives og som afspejler tendensen i det omkringliggende samfund. Ingen skal straffes hårdere end man ville blive i cicvile sager, men de skal heller ikke slippe med den indtil videre lemfældige måde man gør det på fra den dømmende magt i DBU regi. Jeg har kendskab til en dommer som har erfaring fra såvel byret- og landsret som ville være en glimrende formand i disse sager, selvfølgelig suppleret med erfarne domsmænd, samt en embedsmand fra administrationen i DBU. Naturligvis kun til de sager hvor der er vold impliceret i forhold til fodbolddommere. MEN det går jo nok som det plejer i DBU systemet, gode forslag som ikke er født i egen barm godtages ikke.

(DFU) Som nævnt ovenfor er vi fra DFU’s side altid villige til dialog, hvis vi føler det kan føre noget konstruktivt med sig. I næste måned har DFU et møde i Brøndby med netop genvalgte formand for DBU, Jesper Møller samt administrerende direktør, Jakob Jensen. Dette vil være uden for det ”normale” dialogforum, hvor vi har oplevet udfordringerne med ikke at blive hørt. Her vil vi endnu en gang gentage vores bekymringer over, at vi bliver færre og færre dommere, at gennemsnitsalderen hos dommerne bliver højere og højere, at det store frafald af nyuddannede dommere skyldes manglende kvalitet i dommeruddannelsen, samt flere andre ting.
Hvad der kommer ud af dette, må tiden vise, men uanset hvad vil DFU ikke gå på kompromis med at synliggøre de udfordringer vi som dommere – og dansk fodbold generelt – står overfor, når det kommer til den danske fodbolddommerstand. Foråret er på vej, og dermed også fodboldkampe afviklet i solskin. DFU ønsker alle en rigtig god forårssæson.

På bestyrelsens vegne
Kim Hansen
Formand
DFU – Danske Fodbolddommere

Min afsluttende kommentar (PHJ): 
Tillykke til Kim Hansen, jeg håber du selv tror på, du får en masse mere indflydelse ved at holde møde med Jesper Møller og Jakob Jensen, Men Kim Hansen, det kommer der næppe, ret meget ud af. De vil lytte og høre hvad du siger, men de ved allerede godt at de (DBU) selv sidder med aben, og udfordringerne med de langt færre dommere, uddannelse, rekruttering og fastholdelse her skal der findes en løsning. Det er DBUs ansvar. Eliten i dommergerningen klarer sig uden problemer, og i alle de kampe som generelt afvikles med trio, her er der heller ingen problemer. Den store udfordring er i alle de resterende kampe, og det er i de kampe som afvikles med kun en dommer. Det er selvfølgelig langt de fleste kampe,.og det er der, fokus og kræfterne skal koncentreres. Det skal gøres til en god oplevelse at være dommer, eller sagt på en anden måde, den enkelte dommer skal kunne navigere og dømme uden at komme i ubehageligheder. Du kan ikke på forhånd forudsige hvad der kan ske i en kamp, dertil er det menneskelige væsen fuldstændig uforudsigeligt. Jeg medgiver, at uddannelsen til at blive fodbolddommer, er meget lemfældigt, hvis man tror det kan klares på 6 timer, og man herefter bliver sendt i praktik i 3 kampe og med vejledning, så tør jeg godt forudsige, at der stort set ikke vil være mange nyuddannede dommere tilbage efter max 2 år. Man kan selvfølgelig gentage og uddanne igen og igen, men det er da træls, dels spild af ressourcer, og det giver heller ikke bredde nok i fødekæden til at rekruttere de gode talenter til trio og eliten. For fodbolden fortsætter ufortrødent. Derfor de herrer FASTHOLDELSEN af dommerne er nøgletemaet.
Det var mine meninger til DFUs nyhedsbrev.