Referat fra ordinær Generalforsamling i Seniorklubben, under Aarhus fodbolddommerklub.

Afholdt d. 22. oktober 2015 på Voldbæksvej 92. 8220.  Brabrand.

Der var 34 medlemmer som var mødt op til dette års generalforsamling.sk1

Formand Henning Lund Sørensen bød medlemmerne velkommen og indledningsvis fortalte han at seniorklubben har flyttet sine fremtidige aktiviteter til en ny adresse, nemlig Volbæksvej i Brabrand. Herefter startede generalforsamlingen ifølge klubbens vedtægter. Ifølge dagsorden skulle der vælges en dirigent, bestyrelsen forslog Jørgen S Nielsen, som dirigent, da der ikke var andre forslag, blev Jørgen valgt.

Jørgen takkede for valget, og herefter oplæste han dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelses beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.

5 Valg.

 • Kasserer. På valg var Svend Eigil Nikolajsen. (villig til genvalg)
 • Sekretær. På valg var Sevan Melkonian. (villig til genvalg)
 • Suppleant. På valg var Mogens Bentzen. (villig til genvalg)
 • Revisor. På valg var Finn Jensen. (villig til genvalg)

6. Eventuelt.

Her spurgte Jørgen S  de  tilstedeværende, om der var nogen der havde indvendinger om dagsorden. Der var ingen. Da han samtidig kunne konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var rettidig indvarslet, og beslutningsdygtig, gik han straks videre til punkt 2 på dagsorden.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning.

Formand Henning L. S oplæste en fyldestgørende beretning hvor han blandt andet fortalte at årets beretning var en opsummering af det forgangene års aktiviteter, hvor der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, 1 revisionsmøde, 7 arrangementer inklusiv denne Generalforsamling. Herefter fremlagde formanden beretningen til forsamlingen for debat. Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen havde spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Da der ikke var hverken spørgsmål eller kommentarer, blev beretningen enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Regnskab.

I forvejen var der uddelt et revideret regnskab til medlemmene, der havde mulighed for at nærlæse dette. Herefter oplæste Svend Eigil Nikolajsen tallene i hovedtræk, og spurgte om nogen havde spørgsmål til regnskabet, her var der et enkelt spørgsmål til en bestemt post, dette spørgsmål blev belyst og besvaret, hvorefter regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4.   Valg af bestyrelse.

Kasser. Svend Eigil Nikolajsen blev genvalgt, uden modkandidat. For to årig periode.

Sekretær. Sevan Melkonian. Blev genvalgt, uden modkandidat. For to årig periode.

Suppleant. Mogens Bentzen. Blev genvalgt, uden modkandidat. For et årig periode.

Revisor. Finn Jensen. Blev valgt, uden modkandidat. For et årig periode.

Punkt 5.

Der var ingen indkomne forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Punkt 6. Eventuelt.

Under dette punkt kunne Svend Eigil Nikolajsen berette at i løbet af året var der fire medlemmer som var udmeldt fra seniorklubben, men der er også to på vej ind som nye medlemmer. I skrivende stund er vi 66 medlemmer i seniorklubben.sk2

Takkeord. Her var der 3 medlemmer som takkede både seniorklubben og Århus fodbolddommerklub for vingave, som de fik i forbindelse med deres runde fødselsdage, ligeledes var der to medlemmer som takkede for vingave i forbindelse med deres guldbryllup.

Erik Brønd takkede bestyrelsen for opmærksomheden, han fik i forbindelse med sin sygdom.

Flemming Mørk spurgte om der kommer kontingent ændring i seniorklubben. Her fra bestyrelsen kunne man glædeligt besvare at på nuværende tidspunkt er der ingen planer om kontingent forhøjelse.

Her var der også rosende ord fra Mogens Udengaard og Arne Sørensen til bestyrelsen, for det gode arbejde de laver for klubben.

Da vores næste arrangement falder sammen med Landsholdkampen, d. 17 november. Danmark mod Sverige, var der forslag om at stille et fjernsyn ved mødet, så vi kunne følge med i slaget. Vi i bestyrelsen vil drøfte muligheden for eventuelt at ændre datoen for arrangementet.

Da der ikke var flere som gerne ville have ordet gav dirigenten ordet til A.F.K´s. formand Morten Rask Thomsen.

Her informerede han os om hvad AFK, havde i støbeskeen og hvad der rører på sig både i A.F.K DBU og JFU. Regi.   I sit indlæg kunne Morten fortælle at på nuværende tidspunkt har A.F.K. 340 medlemmer udover disse, er der ca. 30 som ikke er medlem af dommerklubben.

Han fortalte også i AFK regi på nuværende tidspunkt kører der et projekt. Det drejer sig om nogle forskellige sportslige aktiviteter for AFK medlemmer på firma sporten, med Jacob Bille og hans kone som instruktører. Mandags gymnastikken ved Skovbakken forsætter som hidtil. Morten sagde også at JFU bliver sikkert nedlagt og at alle dommerklubber bliver optaget i DFU. Her var der et par spørgsmål til ham, som blev uddybet og besvaret af ham. Da han var færdig med sit indlæg, bad dirigenten forsamlingen om at rejse sig op, for at udbringe et trefoldigt hurra for Seniorklubben.

Herefter var Seniorklubben som vanligt vært med smørbrød og dertilhørende drikkevarer.

Sekretær: Sevan Melkonian (tekst + foto)

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling i Seniorklubben i Aarhus-fodbolddommerklub d. 21-10-2014,
Truevej 11 Brabrand.

Formand Henning Lund Sørensen bød de 39 fremmødte medlemmer hjertelig velkommen, til foreningens ordinære generalforsamling. I henhold til vedtægterne og med følgende dagsorden.

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsesberetning
 3. Regnskab
 4. Indkommende forslag
 5. Valg af bestyrelse

Formand: Henning Lund Sørensen (villig til genvalg)

Suppleant: Mogens Bentzen (villig til genvalg)

Revisor: Find Jensen (villig til genvalg)

 1. Eventuelt

 

Generalforsamlingen startede kl. 19.00. Inden da var der fra Seniorklubben vingave til Finn A. Jensen i forbindelse med hans 75 års fødselsdag. Desværre var han ikke tilstede grundet personligt anlæggende.

Åge Kjærsgaard fra ÅFK afleverede vingave til henholdsvis Jørgen Fogh og Finn A. Jensen.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Jørgen Snog Nielsen som dirigent – Han blev valgt. Han takkede for valget og kunne samtidig konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. Herefter gav han ordret til formanden.

 1. Bestyrelsesberetning

Formanden oplæste årsberetningen, hvor han bl.a. omtalte forslag til nye tiltag omhandlende kontingent nedsættelse, for passive medlemmer. I forbindelse med dette punkt, bad Per Klüwer fra ÅFK om ordret, for at fremlægge et udkast af betingelserne. Det endelige resultat vil til februar 2015 blive fremlagt til vedtagelse ved ÅFK´s generalforsamling. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentar til formandsberetningen, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

 1. Regnskab

Alle tilstedeværende modtog en kopi af regnskabet. Kasseren gennemgik tallene samt diverse poster i hovedtræk. Alt gik som forventet uden anledning til spørgsmål eller kommentarer. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

 1. Indkommende forslag

Der var ingen indkommende forslag.

 1. Valg af bestyrelse

Formand: Henning Lund Sørensen blev genvalgt for en periode på to år.

Suppleant: Mogens Bentzen blev genvalgt for en periode på et år.

Revisor: Finn Jensen blev genvalgt for en periode på et år.

 1. Eventuelt

Mogens Bentzen – takkede for genvalget som Suppleant.

Jørgen Fogh – takkede dommerklubben for sine 50 år som aktiv fodbolddommer, og ser frem til en aktiv tilværelse i Seniorklubben.

Gert Sørensen – fortalte om sin tur, med nogle af sine dommerkollegaer fra ÅFK, til Costa Brava. Han benyttede samtidig lejligheden til at rose deres indsats under fodboldkampene ved Eurosport. Afslutningsvis forslog han Per Klüwer, at Seniorklubben kunne få ekstra økonomisk tilskud fra moderklubben. Formanden (Henning Lund Sørensen) brød ind ved at svare at Seniorklubben på nuværende tidspunkt har en sund økonomi, der opfylder behovene og at han derfor ikke ser en anledning til ekstra økonomisk tilskud.

Poul Holst – kom med en kommentar /  et spørgsmål vedrørende aldersgrænsen -70-73 år, specielt for indendørs kampe . Han efterlyste et mere konkret aldersgrænse, da han mener det eksisterende er uklart. Per Klüwer svarede på spørgsmålet ved at forklare og belyse regelsættet.

Preben Søgaard – spurgte ind til passive medlemmers evt. stemmeret. Spørgsmålet blev besvaret fra fleres side; alt praktisk vedrørende kontingent nedsættelse, vil blive drøftet og vedtaget ved ÅFK´s generalforsamling februar 2015.

Ingolf Østergaard – spurgte ind til antallet af medlemmer i Seniorklubben. Kasseren (S. E. Nikolajsen) svarede at man på nuværende tidspunkt er 74 medlemmer.

Kassereren– opfordrede deltagerne, at tilmelde sig de resterende to arrangementer i indeværende år. Samtidig efterspurgte han om evt. sponser gaver til bowlingaftenen.

Flemming Mørk- spurgte til observatørkorpsets virke og status i DBU Jylland regi. Finn Jensen gav indsigt i observatørernes virke og fortalte samtidig at Hans Erik Andersen havde fratrådt samt Niels Jørgen Jacobsens tiltræden i korpset.

generalforsamlingen sluttede ved  19.55 tiden, hvorefter bestyrelsen var vært med, smørbrod, øl, vin, og vand,

 

sekretær: Sevan melkonian

Skriv et svar