Seniorklub under Århus- Fodbolddommerklub.

Hinnerup.  d. 25-10-2017

Referat fra generalforsamlingen, afholdt d. 25 10-2017. Kl 19.00 på Lokalcentret Voldbæksvej 92. 8220 Brabrand.

Generalforsamlingen startede med, at formand Henning Lund, bød velkommen til de mange fremmødte og samtidig fortalte, at en af vores tidligere medlem Erik Brønd var afgået ved døden d. 14. oct.

Derefter ifølge dagsorden skulle der vælges en dirigent. Vores mange årige dirigent, Jørgen Snog blev igen i år foreslået som dirigent, og blev valgt.

Jørgen S. oplæste dagsorden og kunne konstatere at generalforsamlingen var i henhold til vedtægterne lovlig varslet og beslutnings dygtig, med følgende dagsorden.

  1. valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen beretning.
  3. Regnskab, ved kasser Svend E Nikolajsen.
  4. indkommende forslag.
  5. Valg.
  6. Valg af kasserer Svend E Nikolajsen (villig til genvalg)

b  valg af sekretær. Sevan Melkonian. (villig til genvalg)

  1. Valg af suppleant. Mogens Bentsen. (villig til genvalg)
  2. Valg af revisor. Finn Jensen. (Villig til genvalg)
  3. Eventuelt.

 

Herefter gik man til dagsordens

Punk 2. bestyrelses beretning.

Henning Lund oplæste en fyldest gørende årsberetning, hvor i han blandt andet fortalte om de forskellige arrangementer som var afholdt for medlemmerne i årets løb. Han takkede, Finn Jensen, Mogens Bentzen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for seniorklubben. Videre i sin beretning fremhævede han særligt dommerklubbens 80 års og seniorklubbens 20 års tilsammen 100 års jubilæumsfest med 165 deltager. Festen blev fra flere sider noteret som årets absolutte højdepunkt, med 5 mands orkester der underholdte gæsterne med fremgangene musik og sang. Herefter blev beretningen fremlagt til forsamlingen til debat. Under debatten var der et par spørgsmål og kommenterer til beretningen, disse blev uddybet og besvaret af Henning. L. hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3.   Regnskab.  Alle fik udleveret en kopi af regnskabet inden mødets start, samt tilmeldingsliste til årets sidste 2 arrangementer, henholdsvis, et besøg i den Gamle by i november, og bowling / julefrokost i Viby, i december måned.

Svend E. Nikolajsen gennemgik tallene og diverse poster. Herefter var der et par spørgsmål fra Kurt Neergaard og Finn Jensen til regnskabet, som blev besvaret af Nikolajsen. Ligeledes havde Åge Kjærsgård en kommentar til måden, som regnskabet var opstillet på. Dette gav anledning til kommentarer fra flere sider. Under dette punkt blev det også pointeret, at man forsat kunne betale elektronisk til arrangementerne, men det forudsætter at man betaler allerede ved tilmeldingen, dette vil gøre det nemmere for Nikolajsen at have styr på tilmeldingerne. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Punkt 4. indkommende forslag.

Der var ingen, hverken fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

Punkt 5. Valg

Der var genvalg på alle poster.

Svend Eigil Nikolajsen, blev genvalgt som kasserer, for 2 år.

Sevan Melkonian, blev genvalgt som sekretær, for 2 år.

Mogens Bentzen, blev genvalgt, som suppleant, for et år.

Finn Jensen, blev genvalgt, som revisor, for et år.

  1. Eventuelt.

Ingolf Østergård og Flemming Mørk, takkede bestyrelsen for fødselsdagshilsen med vingave i anledning af deres runde fødselsdage.  Ligeledes takkede Kai Berg seniorklubbens bestyrelse, for vingave og hilsen, i anledning af deres guldbryllup.

Benny Kongensgård havde et spørgsmål angående deltager pris, i forbindelse med bowling arrangementet her til december. Pris 275,00 kr. per deltager, men for samme arrangement her i november skal dommerklubbens ungdomsklub kun betale 125,00 kr for tilsvarende arrangement. Her kunne formand Henning Lund, forklare, at i seniorklubben har vi ikke det samme økonomiske råderum som i dommerklubben.

Finn Jensen spurgte om, hvor mange medlemmer vi er pr dato i seniorklubben, her fortalte Svend E. at på nuværende tidspunkt er vi 64 + 2 medlemmer. Erik Sørensen spurgte, hvad betød 64 + 2.  Svend svarede, at vi var 64 mandlige medlemmer og 2 enker, de var enker efter afgåede medlemmer af seniorklubben som har fået lov at blive, de betaler halv kontingent uden stemmeret, og derfor var de ikke med denne aften.

Per klüwer takkede bestyrelsen for de gode og spændende arrangementer i årets løb, i seniorklubbens regi.

Alle genvalgte til bestyrelsens poster takkede for genvalget. Da der ikke var andre som ønskede at få ordet, bad dirigenten om at forsamlingen rejste sig og udbragtre et trefoldigt hurra for seniorklubben. Generalforsamlingen sluttede ved 19.35 tiden.

Herefter var der hyggeligeligt samvær, med smørrebrød, samt øl, vin og vand.

 

Sekretær. Sevan Melkonian.

 

 

 

 

Skriv et svar