Love for Aarhus Fodbolddommerklub

§ 1 Navn
Klubbens navn er Aarhus Fodbolddommerklub (AFK).
Klubben er stiftet den 29. april 1936.

§ 2 Formål
Stk. 1
Klubben har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser, samt til at styrke det sociale sammenhold mellem klubbens medlemmer. Disse formål skal klubben søge opnået ved afholdelse af kurser, møder, foredrag m.m. om de til fodboldspillet hørende emner, samt ved afholdelse af sociale arrangementer for medlemmerne. Aktive medlemmer har pligt til at overvære flest mulige af de fagligt relaterede medlemsmøder, og bestyrelsen kan, såfremt et medlem ikke deltager og vedligeholder sin dommerfaglige kunnen, standse tildelingen af kampe til den pågældende.

Stk. 2
For dommere, der dømmer indendørsfodbold, skal der mindst én gang om året – i september eller oktober måned – afholdes temamøde om indendørsfodbold. Såfremt man ikke deltager i dette møde, kan men ikke tildeles indendørs opgaver i den kommende indendørssæson.

§ 3 Medlemskab
Klubben er upolitisk og tilsluttet Jydsk Fodbolddommer-Union, der er medlem af Dansk Fodbolddommer-Union.

§ 4 Optagelse
Som medlemmer kan kun optages fodbolddommere, der har deltaget i DBU’s aspirantkurser og bestået de tilhørende prøver. Anmodning om optagelse stiles til et medlem af bestyrelsen.
Nye dommere: Ved indmeldelse betales forholdsmæssig kontingent til AFK og DFU for den resterende del af den igangværende kontingentperiode samt et indskud, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Til disse dommere udleveres et DFU-mærke til dommerdragten. Det påhviler samtlige medlemmer at bære DFU-mærket på dommerdragten over venstre bryst under afvikling af fodboldkampe. Dommere der dømmer under FIFA er dog undtaget denne bestemmelse.

§ 5 Kontingent
Stk. 1
Aktive og passives årskontingent fastsættes på klubbens ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Kontingent opkræves halvårligt således:
1. halvår forud plus kommende års kontingent til DFU samt eventuelle kampafgifter for perioden 1. juli – 30. november opkræves i december med betalingsfrist 2. januar.
2. halvår plus eventuelle kampafgifter for perioden 1. december året før til 30. juni opkræves i august måned med betalingsfrist 1. september.
Tillige opkræves et beløb til jubilæumsfonden. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.
Opkrævning sker via Nets.

Stk. 3
Kontingentrestancer medfører tab af tildeling af kampe gennem klubben og kan medføre slettelse som medlem, i hvilket tilfælde vedkommende kun kan blive medlem igen med bestyrelsens sanktion og mod at betale restancen samt nyt indskud.

Stk. 4
Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til kassereren. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til en 1. januar eller en 1. juli og mod betaling af opkrævede kontingenter og kampafgifter.

Stk. 5
Bestyrelsen ansætter en dommerpåsætter til påsætning af de kampe, der bestilles dommer til hos klubben. Dommerpåsætteren modtager løn herfor, efter nærmere aftale med bestyrelsen.

§ 6 Bestyrelse
Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 personer.
Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Valgene, der er gældende for 2 år, foretages således:
Ulige år: formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant
Lige år: kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Træder suppleanten ind i bestyrelsen ændres om fornødent hans funktionstid i overensstemmelse med funktionstiden for det medlem, som han erstatter.
Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand, der er ansvarlig for førelse af bestyrelses-protokol, med godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.
Fratræder formanden eller kassereren sit hverv på andre tidspunkter end ved en generalforsamling, indtræder suppleanten i bestyrelsen, der herefter konstituerer sig og træffer beslutning om, hvem der er ny formand/kasserer. Sådanne ændringer skal godkendes på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7 Tegningsregel
Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan ikke købe, sælge eller pantsætte fast ejendom og ikke forpligte klubben ved kaution eller påtagelse af garantiforpligtelser.

§ 8 Hæftelse
AFK er en juridisk person.
Overfor tredjemand hæfter kun AFK’s formue. Medlemmerne og den generalforsamlingsvalgte bestyrelse hæfter ikke overfor tredjemand for opfyldelse af kontrakter, opfyldelse af aftaler mv.

§ 9 Revisorer
AFK’s regnskabsår følger kalenderåret. AFK’s regnskaber revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som revisorer. Endvidere vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 10 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling sker ved offentliggørelse af dagsorden på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af dagsorden pr. mail, til de medlemmer der har registreret deres email-adresse hos dommerpåsætteren, senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal – jf. dog §§ 13, 15 og 16. Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Formandens beretning
  2. Dommerpåsætterens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen og skal med samme varsel indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indsender begæring herom vedlagt dagsorden med de forslag, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse udsendes senest en uge efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal i begge tilfælde ske ved udsendelse af dagsorden pr. mail, til de medlemmer, der har deres email-adresse registreret hos dommerpåsætteren samt ved offentliggørelse af dagsorden på klubbens hjemmeside.

§ 12 Udeblivelse
Udebliver et medlem fra en kamp uden afbud eller gyldig grund, kan vedkommende idømmes karantæne efter bestyrelsens skøn, og i gentagelsestilfælde kan han ekskluderes i henhold til § 13.
Såfremt et medlem modtager bestilling på kamp uden om dommerklubben – dog bortset fra kampe modtaget fra DBU – er medlemmet pligtig til straks at meddele dette til dommerpåsætteren. Undladelse heraf kan medføre karantæne for tildeling af kampe gennem klubben efter bestyrelsens skøn

§ 13 Eksklusion
Stk. 1
Bestyrelsen kan – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder dommerklubbens interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinier.

Stk. 2
Forinden der foretages eksklusion, skal medlemmet dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eventuelt møde herom dokumenteres ved skriftligt møderesumé.

Stk. 3
Eksklusionen kan ankes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor afgørelsen træffes med almindeligt simpelt flertal. Eksklusionen er gældende indtil generalforsamlingen træffer anden afgørelse.

Stk. 4
Bestyrelsen kan dog – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – genoptage et ekskluderet medlem.

Stk. 5
Endelig kan et medlem ekskluderes direkte af en general-forsamling, når det besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslag om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen og skal senest 10 dage før generalforsamlingen meddeles det pågældende medlem.

Stk. 6
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en general-forsamlingsbeslutning, jf. stk. 5, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for genoptagelsen. Har en generalforsamling, jf. stk. 3, godkendt den af bestyrelsen foretagne eksklusion, kræves almindeligt simpelt flertal for genoptagelse.

Ankeret
Stk. 7
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en general-forsamlingsbeslutning, jf. stk. 5 – eller hvor eksklusionen er godkendt på en generalforsamling, jf. stk. 3 – kan inden 4 uger efter sagens behandling på generalforsamlingen, anke sagen til DFU’s ordensudvalg, men eksklusionen er gældende, indtil DFU’s ordensudvalg træffer anden beslutning.
Sager, der er behandlet af DFU’s ordensudvalg, er endelige.

§ 14 Æresmedlem
Et medlem, der i mange år har siddet i klubbens bestyrelse eller på anden måde ydet en fortjenstfuld indsats for klubben, kan af ethvert medlem indstilles til udnævnelse til æresmedlem. Udnævnelse kan alene ske af en enig bestyrelse. Beslutning om og tidspunkt for udnævnelse træffes af bestyrelsen.
Æresmedlemmet bevarer sine medlemsrettigheder, men er kontingentfri.

§ 15 Vedr. lovændringer
Forslag til ændringer eller tilføjelser til disse love skal behandles på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Vedtagne ændringer er gældende fra den pågældende generalforsamling.

§ 16 Klubbens opløsning
Aarhus Fodbolddommerklubs opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer derfor. Ved en sådan opløsning skal samtlige dommerklubbens midler anvendes på sociale arrangementer for medlemmerne, forinden opløsning af klubben sker.

§ 17 Øvrige dispositioner
Såfremt disse love ikke angiver nærmere retningslinier, træffes disse af bestyrelsen. Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aarhus den 13. februar 1978. Ændringer til lovene er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aarhus den 4. februar 1985, den 7. februar 1994, den 6. februar 1995, den 2. februar 1998, den 5. februar 2007, den 7. februar 2011,den 6. februar 2012 og den 3. februar 2014.

1 kommentar

Skriv et svar