Udvalgets medlemmer januar 2022.

Ulrich Bossow (formand)
Rasmus Post
Christoffer Hedegaard Sørensen
Michael Kunath
Thomas Lang
Fatih Eryilmaz
Peter Hammer

 

Retningslinjer for udviklere

04.12.2012

Retningslinjer for udviklere i AFK

Formål:
At tydeliggøre forventningerne til funktionen som dommerudvikler- og vejleder.
Mødetid: I så god tid som muligt. Senest 15 min. før kampstart. Tiden bruges til at
hilse på dommeren/dommertrioen/dommerkvartetten. Sørg også for at hilse på.
repræsentanter for de to klubber og andre involverede i fodboldkampen, hvis det er
muligt.

Påklædning:
Hvis du har modtaget jakke fra DBU/Lokalunionerne skal denne som
hovedregel benyttes. Ellers forventes det, at du møder i passende påklædning.

Alkohol:
Indtagelse af alkohol under repræsentation/udvalgsarbejde for DBU – med
undtagelse af receptioner, middage, møder og tilsvarende arrangementer, hvor der
som led i arrangementet serveres alkohol – er ikke foreneligt med det omdømme,
DBU gerne vil have og bør undgås. Det bør tilstræbes at undlade at drikke alkohol på
offentlige steder iført DBUs uniform eller udleveret Adidas-pakke eller landsholdstøj,
der med logoer synligt indikerer tilhørsforholdet til DBU.

Det er uacceptabelt at være påvirket af alkohol under repræsentation/udvalgsarbejde
for DBU.

Overtrædelse af retningslinjerne kan medføre sanktioner.

Faglighed:
Det forventes, at du løbende holder dig fagligt opdateret og deltager i al
relevant efteruddannelse, som du tilbydes. (Der findes opstillede krav i rapporten
”Den nye dommerudvikleruddannelse 2006” fra DBUs Dommeruddannelsesgruppe).

Antal opgaver:
Du skal foretage minimum 8 (for Elitedommerudviklere 10)
udviklinger/vejledninger pr. sæson for at sikre, at det faglige niveau fastholdes. En
breddedommerudvikler, der samtidig fungerer som aktiv dommer skal foretage
minimum 4 udviklinger pr. sæson for at bevare sin status som breddeudvikler. Hvis
ikke du når de 8 udviklinger/vejledninger (for Elitedommerudviklere 10 og for aktive
breddedommerudviklere 4) to på hinanden følgende år, skal du deltage i
udvikler/vejlederuddannelsen på ny for fortsat at virke som udvikler/vejleder.
Elitedommerudviklere forventes at påtage sig et antal udviklinger/vejledninger for
egen lokalunion.

Indsendelse af rapporter:
Rapporter skal indtastes/indsendes, så du overholder de
tidsfrister DBU og DBUs lokalunioner har vedtaget. Desuden skal du bruge de
officielle rapporteringsskemaer, som du er blevet instrueret i at anvende.

Personlig optræden:
Det forventes, at du optræder loyalt over for såvel dommertrio
som øvrige dommerkolleger. Du må ikke referere fra samtalen over for
udenforstående. Selve kampgennemgangen med dommeren skal gennemføres, uden at
der er uvedkommende personer til stede. Du forventes at optræde loyalt overfor DBU
og DBUs Lokalunioner.

Aldersgrænse: Du kan jf. DBUs/DBUs lokalunioners love virke som
udvikler/vejleder til og med det år, du fylder 70.

Aktive dommere som dommerudviklere/vejledere:

Du kan godt virke som udvikler/vejleder samtidig med, at du er aktiv dommer, men som udvikler har du en
særlig rolle, hvorfor såvel du, som dommerpåsætteren, er ansvarlig for at
rollekonflikter undgås.

Udvikler/vejledervejledning:
Du skal følge den til enhver tid gældende udvikler – vejledervejledning.

Øvrige forhold: :
Du skal kende og leve op til DBUs værdigrundlag og egen
lokalunions målsætninger mv.

Det kan du forvente af DBU og DBUs lokalunioner:

Omkostningsgodtgørelse: Du modtager omkostningsgodtgørelse og kørselsrefusion
efter gældende aftaler.

Adgangskort: Elitedommerudviklere og talentdommerudviklere, der arbejder med
DBU dommere modtager adgangskort gældende til kampe i de af DBU udskrevne
turneringer.

Breddedommerudviklere og dommerudviklere for dommere med linjedommere
modtager adgangskort gældende til kampe i de af lokalunionerne udskrevne
turneringer.

Information om kampe, retningslinjer m.v:
Du sikres information via DBU
Dommernet (adgang fås ved henvendelse til en af DBUs lokalunioner.)

Beklædning: Elitedommerudviklere modtager med passende mellemrum en jakke.
Udviklere i Lokalunionerne modtager med passende mellemrum en jakke