Seniorklubben under Aarhus Fodbolddommerklub.


§ 1.

Klubbens navn er SENIORKLUBBEN under Aarhus Fodbolddommerklub.
Stiftet den  6 oktober 1997.

§ 2.
Klubbens formål er ved møder, foredrag, virksomheds besøg og diskussions aftener, at vedligeholde det mange årige kammeratskab og tilhørsforhold til Aarhus Fodbolddommerklub.

§ 3.
Som medlemmer kan optages fodbolddommere, som er medlem af  Aarhus Fodbolddommerklub, er fyldt 50 år, og som har været medlem af en fodbolddommerklub i 10 år. Bestyrelsen kan dog dispensere. Enker, enkemænd eller samlevere, vil fortsat kunne deltage i klubbens arrangementer, mod betaling af et symbolsk beløb, der vil være det halve af det altid værende kontingent. Det eneste arrangement disse ikke kan deltage i, er generalforsamlingen.

§ 4.
Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse sker på e-mail, skriftligt eller gennem Aarhus Fodbolddommerklubs hjemmeside senest 3  uger før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes. Der aflægges beretning ved formanden, om klubbens arbejde i det forløbne år, og kassereren aflægger et revideret regnskab.

§ 5.
Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formand, sekretær, kasserer, 1. suppleant og 1. revisor.
Træder suppleanten ind i bestyrelsen, ændres om fornødent hans funktionstid i overensstemmelse med funktionstiden for det medlem, som han erstatter.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller to andre i bestyrelsen finder det påkrævet.

§ 6.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Valgene foretages ved simpelt stemmeflertal. Formanden afgår på lige år, kasserer og sekretær afgår på ulige år.
Endvidere vælges der 1 suppleant til bestyrelsen, samt 1 revisor som begge vælges for 1 år ad gangen.

§ 7.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves helårsvis forud af kassereren, gældende fra 1. oktober.

§ 8.
Det påhviler kassereren at føre nøjagtig regnskab over klubbens indtægter og udgifter, og udfærdige status.
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

§ 9.
I forbindelse med den årlige generalforsamling arrangeres et beskedent traktement.

§ 10.
Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 50 % af medlemmerne er til stede. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Eventuel formue overgives til Århus Fodbolddommerklub. Således vedtaget på en stiftende generalforsamling den 6. oktober 1997, og
§ 3 blev på generalforsamlingen den 25. oktober 2004, ændret til den nuværende tekst.
§ 4 blev på generalforsamlingen den 21.10.2009 ændret til nuværende tekst.
§ 10 blev på generalforsamlingen den 21.10.2009 slettet.
§ 11 blev på generalforsamlingen den 21.10.2009 ændret til § 10.
§ 4 blev på generalforsamlingen den 19.10.2011 ændret til nuværende tekst.

Poul Holst Jensen              Aage Kjærsgaard
Formand                                     Kasserer

Kaj Christiansen                 Gert Sørensen
Sekretær                                 suppleant