Referat fra ordinære generalforsamlingen, afholdt d. 16-10-2018. på lokalcentret Voldbæksvej
92. 8220 Brabrand.

Generalforsamlingen startede kl.19.00. Formand Henning Lund bød velkommen til de fremmødte og bad forsamlingen om at rejse sig op, for at med et minuts stilhed at mindes to af vores dommerkollegaer, Kurt Madsen og Knud Høgholm som var afgået ved døden i løbet af året.

Herefter startede generalforsamling med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelses beretning.
3. Regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Valg.
a. Valg af formand.
b. Valg af suppleant. Mogens Bentzen er på valg.
c. Valg af revisor Finn Jensen er på valg. (villig til genvalg.)
6. Eventuelt.
Punkt 1. Vores mangeårig dirigent Jørgen. S. Nielsen, blev også i år valgt som dirigent.
Jørgen. S. oplæste dagsorden og kunne konstatere at generalforsamlingen var i henhold til
foreningens vedtægter lovlig varslet og beslutningsdygtig.
Herefter gik man over til dagsordens punk 2. bestyrelsesberetning.
Formanden, Henning Lund. oplæste årsberetningen, han fortalte blandet andet om de aktiviteter
der var afholdt i løbet af året. I beretningen blev der specielt understreget at interessen for
foreningens aktiviteter var dalende, det er således, at i år var der meget mindre antal deltager per arrangement og nogle af arrangementerne skulle helt aflyses på grund af for få tilmeldinger, dette var ikke tilfredsstillende for bestyrelsen. Han opfordrede medlemmerne til at komme med nye tanker, ideer og forslag til foreningens fremtidigt virke og sige hvis der var ting der kunne ændres eller rettes op på.

Punkt 3. regnskab. Alle fik udleveret en kopi af årets regnskab, som var godkendt og underskrevet af revisor Finn Jensen, kasser Svend E. Nikolajsen og formand Henning Lund Sørensen.
Nikolajsen gennemgik i hovedtræk tallene og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Da der ikke var hverken spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, blev den
enstemmigt godkendt.

4. indkommende forslag. Der var ingen.
5. Valg.
a, Valg af formand.
Da formand Henning Lund blev genvalgt til posten i 2016., sagde han at dette måtte være hans
sidste periode som formand.
Men indtil endnu og op til dette års generalforsamling er det ikke lykkedes for bestyrelsen at finde en ny kandidat til formandsposten. Henning Lund blev spurgt om han ville forsætte som formand et år mere, indtil næste generalforsamling 2019. Han indvilgede. Så Henning Lund blev genvalgt for en etårige periode.
b, valg af suppleant. Mogens Bentzen blev valgt for et år.
c, revisor. Finn Jensen, blev valgt for et år.
6. Eventuelt.

Under dette punkt var der mange der havde kommentarer og forslag til foreningens fremtidigt
virke.
Der var flere der kom med positive tilkendegivelser om bestyrelsens arbejde, og kom med
forskellige forslag om hvordan de eventuelt kunne være behjælpelig med i foreningens arbejde.
Der var også andre medlemmer der kom med ideer og forslag for næste års aktiviteter.
Henning Lund informerede om, at i øjeblikket arbejdes der med et arrangement, (et besøg på
AGF,s nye lokaler) på Fredensvang, i begyndelsen af november. Når alt falder på plads, vil
medlemmerne få tilsendt en særskilt tilmelding liste herom.
Nikolajsen gjorde opmærksom på, at i år, egen betalingen på kr. 125,00. til årets afslutningsfest-
Bowlingspil, vil blive trukket over dommerklubbens kontingent. Ved samme lejlighed gjorde
Nikolajsen også opmærksom på, at næste år skal der findes nye personer til bestyrelsesposter,
idet Nikolajsen og Sevan efter mangeårigt virke i bestyrelsen, henholdsvis, som kasser og sekretær stopper.
Da bestyrelsen erfarede, at Anders B Andersen, snart har fødselsdag og bliver 80. år, d. 23-10 –
2018. Overrakte formand Henning Lund, tre flaske vin, til fødselaren fra seniorklubben.
Da der ikke var flere der ønskede at få ordet. Bad dirigenten forsamlingen om at rejse sig op og
råbe et trefoldigt hurra for seniorklubben. Generalforsamlingen sluttede ved 19.45 tiden,
hvorefter bestyrelsen var vært med lidt at spise samt. drikkevarer.
Sekretær: Sevan Melkonian

Skriv et svar