Den 83. tyvende beretning aflagt i et år, hvor vi i 2019 blev vidner til flere positive overraskelser. Både for
os som klub, men også for dommergerningen generelt. Vi var i 2019 vidner til flere oprykninger fra vores
medlemmer – både på herre og damesiden. I superligaen fejrede flere medlemmer Aydins oprykning med
en god kamp og en stadionplatte på Randers stadion.

I 2019 gjorde vores frivillige endnu engang en kæmpe indsats, og i seniorklubben var der generationsskifte, hvor bestyrelsen, der havde siddet i mere end et årti, takkede af og gik på pension.

Vi er også en klub med stolte traditioner, og dem levede 2019 fuldt op til. Vi var i øvrigt med udgangen af
2019 250 medlemmer i klubben.

Fred, samarbejde og visioner.

Den største overraskelse i 2019 var, at DBU Bredde og DFU på de overordnede linjer fik sluttet fred, lavet
nye aftaler og sammen sat kurs for bedre vilkår for fodbolddommere I Danmark.

I 2019 brugte bestyrelsen sammen med alle de andre dommerklubber mange timer på at se på udkast, give input og deltage i møder for at få en aftale på plads mellem DBU og DFU. En aftale der giver samarbejde, men som også bliver til gavn for den enkelte dommers betingelser som fodbolddommer.

Den nye aftale indeholder bl.a. følgende elementer:

• En justering af 21-punktsaftalen.
• En kompetencefond til gavn for alle breddedommere
• En samlet kamppåsætning med undtagelse af DGI og Firmasporten
• En hensigtserklæring på, hvordan man samarbejder
• En aftale om, hvordan uenigheder håndteres i fremtiden

Med denne aftale har vi i Aarhus Fodbolddommerklub måtte afgive påsætningen af alle private kampe mv.
Det betyder mistede indtægter, men vi sparer også en del på vores omkostninger til dommerpåsætning. Til gengæld får vi nu dækket en del af de omkostninger, vi har til arrangementer for vores dommere gennem kompetencefonden. Når vi gør fordele og ulemper op og ikke mindst også kigger på økonomien, så ser vi flere fordele end ulemper. Derfor har en samlet bestyrelse – som alle andre dommerklubber – sagt ja til ovenstående aftale.

Vi ser det også som en investering i et konstruktivt samarbejde mellem DBU Bredde og DFU, der giver håb,
energi og forbedrede resultater for alle fodbolddommere.

Man vil løbende, både på vores hjemmeside og på DFU’s hjemmeside kunne læse mere om aftalen og dens betydning. Derudover udsender DFU i marts 2020 et nyhedsbrev til alle dommere med bl.a. informationer om ovenstående.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i år holdt 5 fysiske møder samt et par webmøde. Forhandlingerne om aftalen mellem DFU
og DBU gav mange informationer, som skulle behandles og tages stilling til. Derudover deltog vi i
forbindelse med udarbejdelsen af aftalen i flere DFU arrangerede møder sammen med bl.a. de øvrige
dommerklubber.

Derudover har klubben været repræsenteret til DFU’s jubilæumsfest samt bl.a. også til Bent Clausens 60 års fødselsdag.

Ellers har fokus ligget på at servicere vores medlemmer både med at arrangere aktiviteter, men også i
forbindelse med nogle mere trælse sager. Der har været et par sager, hvor dommere har måttet anmelde
en spiller for vold. Disse sager er håndteret således, at vi som altid bistår med råd, støtte og vedledning.
Sammen med DFU har vi fundet juridisk hjælp.

Heldigvis er det de færreste dommere, der har behov for denne hjælp eller er udsat for en oplevelse, der
ligger udover det normale.

Dommerens sikkerhed står naturligvis altid som et fokuspunkt i bestyrelsen, og vi opfordrer altid vores
medlemmer til at henvende sig til bestyrelsen, hvis de har været udsat for en dårlig oplevelse, som kræver
mere end blot en almindelig indberetning til DBU Jylland.

Seniorklubben

I år var der skiftedag i bestyrelsen for Seniorklubben. Efter mange års bestyrelsesarbejde valgte hele
bestyrelsen at lade sig udskifte med ”yngre” kræfter.

I den afgående bestyrelse, har mange medlemmer ydet frivilligt arbejde i over 50 år i klubben.

Vi kan ikke takke nok for deres indsats for klubben, men forsøgte alligevel, da vi sagde tak med en middag
for den afgående bestyrelse og deres koner. Heldigvis er de jo stadig at se til vores arrangementer.

Stor tak for indsatsen!

Bestyrelsen bakker naturligvis op om den nye bestyrelse med Poul Holst som formand og ser frem til
samarbejde med dem om den dagsorden, de nu sætter for seniorudvalget.

Talentudvikling

Med så procentvis mange medlemmer i toppen af fodbolddommerverden, sætter det naturligvis både store og høje forventninger til vores nuværende talenter. Vi fik i bestyrelsen kritik for ikke at have fokus nok på talentudvikling, og derfor har vi i 2019 sat ekstra fokus på det.

Vi har støttet op om løbeklub, kvindesamlinger, tøj, uddannelse og ikke mindst udstyr til brug for at kunne
forbedre sig.

Udover ovenstående, så oplever vi et stort sammenhold blandt talenter, hvor de coacher, udvikler og
hjælper hinanden i deres karriere. Det er virkeligt dejligt at se.

Vi skal naturligvis sammen med vores udviklere, frivillige og ikke mindst DBU Regionale Talent Gruppe
fortsætte den udvikling vi har i gang, og derfor støtter vi, så meget vi kan også i 2020.

Stort tillykke til alle der rykkede op og ikke mindst tak til ledere, der har været med til at koordinere
indsatsen omkring vores talenter.

Frivillige og frivillighed

Uden frivillige ingen dommerklub, så der skal naturligvis lyde en stor tak til alle, der har ydet en frivillig
indsats for klubben og vores medlemmer.

Med 250 medlemmer kræver det naturligvis en del frivillige til at løse alle opgaverne. Det vil også kræve
endnu flere frivillige, hvis vi skal kunne være noget mere for alle vores dommere.

Vi skal både kunne tiltrække nye frivillige, men ikke mindst pleje og passe på de frivillige vi har, og derfor
sætter vi også i 2020 fokus på frivillighed i Aarhus Fodbolddommerklub.

Firmasporten

Vores samarbejde med Firmasporten fortsætter uændret, og det er altid en fornøjelse for vores
medlemmer at dømme på Firmasporten. Der er ikke længere de samme udfordringer, som vi så for år
siden. Vi anvender naturligvis Aarhus Firmasport, så meget vi kan i forhold til vores andre aktiviteter, og
dermed har vi altid et fast holdepunkt for vores medlemmer. Vi er glade for den fleksibilitet, som vi møder
hos Firmasporten, når vi skal holde arrangementer. Vi er også glade for at være med i de forskellige
fodboldturneringer med vores helt eget fodboldhold.

Tak til Carsten fra Aarhus Firmasport for samarbejdet i 2019.

DFU

Som tidligere nævnt har 2019 været præget af at få en aftale i stand med DBU Bredde, hvilket også er
lykkedes. Nu skal samarbejdet stå sin prøve i 2020, og vi skal stadig arbejde med at få udmøntet de tiltag,
som er aftalt.

Der har været et godt samarbejde med DFU om bl.a. denne aftale, men også med de andre
dommerklubber, således at alle har måttet gå på kompromis i forhold til holdninger, ønsker og indhold i
aftalen.

Vi skal glæde os over aftalen. Den vil skabe ro og fokus på dommerudvikling – i stedet for at skulle bruge tid på de mange konflikter, der har været.

DFU har også haft andre emner såsom dommerens sikkerhed og ikke mindst en 2023 plan, hvor der skal
arbejdes med de forhold, dommerne dømmer under. Det bedste her er, at det vil ske i samarbejde med
DBU Bredde, så vi i fællesskab kan nå frem til nogle gode løsninger for fodbolddommerne i Danmark.

Tak for samarbejdet med DFU i 2019.

DBU Jylland

Det glædelige her er igen samarbejdet med DFU, samt en påsætterordning som forhåbentligt bliver til gavn for vores medlemmer.

Vi har i 2019 haft et godt samarbejde med DBU Jylland omkring dommerpåsætningen af vores kampe,
herunder anvendelse af Foda til Aarhus Firmasports kampe.

Samarbejdet udmøntes dagligt i forhold til Peter Hammers ansættelse i DBU og medlemskab af
dommerklubben. Det giver en genkendelighed for vores medlemmer, når de skal have kamp, aflyse eller på anden måde har spørgsmål til dommergerningen.

Vi har også et godt samarbejde med DBU’s Disciplinærudvalg, hvor vi jo bl.a. har haft et par voldssager, som tidligere nævnt.

Stor tak til DBU Jyllands bestyrelse og administration for samarbejdet i 2019.

Aktiviteter

Igen i 2019 har vi forsøgt at holde et stort aktivitetsniveau med de aktiviteter, som vi tror vores medlemmer ønsker. Vi forsøger med alsidighed, så der hen over et år er mindst to arrangementer, som vores medlemmer har lyst til at deltage i.

Vores tur til Hamborg har haft svært ved at tiltrække nok deltagere, og derfor har vi i 2020 lavet en tur
sammen med Aalborg Fodbolddommerklub, så der stadig vil være en tur for dem, der har lyst til at tage til
Hamborg.

Vi havde i 2019 atter en rigtig god afslutningsfest med stor tilslutning. Den blev igen afholdt med bowling
og spisning, hvilket ser ud til at være en god kombination.

Vi skal i 2020 have evalueret vores udbud af aktiviteter, således at vi kan sikre at have de tilbud, som vores
medlemmer efterspørger.

Tak til alle for deres deltagelse i vores arrangementer

Samarbejde

I 2019 har vi indledt et samarbejde med Aalborg Fodbolddommerklub. Det har vi gjort dels for at få noget
sparring, udnyttelse af ressourcer, men også for stadig kunne tilbyde eks. ture til Hamborg. Vi har også
lavet samarbejde på talentsiden og afvikler det første fælles arrangement i marts 2020. Vi håber vores
talenter får gavn af samarbejdet med Aalborg med input fra både dommere og ledere. Vi har aftalt at
evaluere vores samarbejde en gang om året for at se, om det giver mening fremover.

Fremtiden

2020 bliver spændende, idet vi her skal se virkningerne af det nye samarbejde, den nye struktur og et langt større fokus på dommere end tidligere.

I 2020 skal vi derfor bl.a. arbejde med

• Anvendelse af kompetencefonden, som er en del af den aftale der er lavet mellem DFU og DBU
• Udvikling af vores medlemmer – både breddedommere og talenter
• Afholde en workshop om vores dommerklub som bl.a. omhandler nedenstående
o Forventninger til klubben
o Forventninger til vores frivillige
o Aktiviteter
o Økonomi og indtægter
• Arbejde med det nye set up omkring dommergrundkursus
• Fastholdelse af dommere i vores klub

Stor tak til alle udviklere, vejledere og frivillige kræfter i klubben. Tak til bestyrelsen for indsatsen i 2019.

Morten Rask Thomsen
Formand

Skriv et svar