Beretning 2015
Den 80. tyvende beretning, den 7. aflagt af mig. 2015 var på mange områder et stille år men alligevel spændende i forhold til, at fremtiden nu igen peger på udvikling, samarbejde og oplevelser for vores medlemmer.

I 2015 var vi 334 medlemmer – 6 færre end i 2014, men næppe et tegn på at vi mister medlemmer. Med så mange medlemmer vil det gå op og ned. Vi er stadig den absolutte største dommerklub, vi har flest kvindelige dommere og nu også den højst rangerende dommer i Danmark. Og vi har fået den første kvindelige elitedommer.

De sidste mange år har der været fokuseret meget på konflikt. Med den nye struktur i både DBU og ikke mindst DFU, ser vi en meget lys fremtid for de danske Fodbolddommere og dermed også for medlemmer af Aarhus Fodbolddommerklub.

Klubben20140306_193933
Klubben er på medlemssiden stort set samme antal dommere, som sidste år og fokus ligger heller ikke på at øge antallet af medlemmer. Men derimod ligger fokus på, at skabe rammerne for, at vores medlemmer har en klub der støtter op om deres dommergerning, samt ikke mindst faciliterer, at vi kan få nogle fælles oplevelser uden for banen. Vi har i 2015 stået lidt i stampe på udviklingssiden, dette skyldes primært at vi har afventet de strukturelle ændringer der både ville være for dommere i DBU og DFU regi.
Den er nu på plads og vi kan medtage den struktur, der nu er vedtaget, i udvælgelsen af de fokuspunkter vi vil arbejde med fremadrettet. Netop udvælgelse af fokuspunkter er meget centralt for udviklingen, idet bestyrelsen i 2015 forsøgte sig med en fremtidsseminar med det udgangspunkt, at finde de emner vi skal arbejde med i fremtiden for at kunne udvikle vores klub endnu mere.
Desværre blev det ikke til noget af mange årsager, men det er meget vigtigt, at vores klub ikke bare lader os køre på ”cruse control”. Det gælder såvel vores frivillige ledere men især også bestyrelsen. Vi skal ikke udvikle bare for at udvikle, men udvikle for at understøtte dommergerningen. Vi skal også udvikle for at have det aktivitetsniveau der giver mening, samt understøtter målet om, at vi er en spændende klub at være medlem af.
Man kan derfor godt sige at 2015 på nogle områder har været lidt af et ”cruise control ” år, men måske også nødvendigt for at ”suge luft ind” efter mange store projekter de seneste år.
Bestyrelsen ser derfor frem til vores 2020 seminar, hvor vi får sat de rigtige aftryk for hvordan klubben skal udvikle sig fremadrettet.

dupontAktiviteter
2015 var præget af rigtig mange arrangementer, hvor stort set alle deltog i et eller flere af dem. Vi spænder bredt og bakker også op om alt der giver mening. Udover at arrangementer er godt socialt, så er det også god reklame for både dommerklubben og for dommergerningen.
Seniorklubben afviklede igen en række velbesøgte aktiviteter og vi har vel aldrig været flere deltagere til DHL end vi var i år. Vi har forsat vores succes med firmafodbold og afholdt en rigtig god afslutningsfest.
Desværre blev vores traditionsrige tur til Hamborg ikke til noget pga. programmet for HSV ikke passede praktisk ind i vores planlægning. Vi kan glæde os over et turen er stærkt tilbage i 2016
Dommerfesten blev afholdt som vi plejede og netop dommerfesten har bestyrelsen et ønske om at udvikle. Vi mærker at det nuværende koncept trænger til at blive gennemgået og eventuelt fornyet. Vi har et mål om igen – som det var i tidligere tider, at være mere end 100 deltagere til festen.

Udviklerudvalg
Talenternils_heer
DBU har længe arbejdet med en ny talentstruktur som bl.a. vil betyde, at alle DBU Jylland talenter vil blive samlet under DBU. Det skal styrke og ensrette udviklingen af talenter i hele Danmark. Den proces har været længere tid undervejs og derfor har talentudviklingen været hæmmet af, at der manglede et endeligt mål at stræbe efter.
Aarhus Fodbolddommerklub har dog holdt et godt niveau på vores talentside og vores udviklerudvalg har på bedste måde, forsøgt at skabe gode rammer for vores talentdommere, således de kunne arbejde på at komme tættere på mange talenters mål – at blive elitedommere.

Simon2Breddeudviklinger
Desværre har der på breddesiden manglet udviklere nok til, at dommere i Aarhus Fodbolddommerklub på lige fod med andre dommere, har kunne få det antal udviklinger, der giver den udvikling og kvalitetssikring som er nødvendigt. Sammen med DBU Jyllands dommerområde 3A, har vi derfor lavet en plan for hvordan vi kan tiltrække og uddanne flere udviklere således at antallet af udviklinger kan øges.
Derfor har der også i den forgangne sæson været trukket store veksler på de eksisterende udviklere og de har ydet en kæmpe indsats for vores medlemmer og prioriteret at så mange som muligt fik en udvikling.

Vejledningertaha
Traditionen tro har vi også i 2015 fået mange nye dommere, hvilket har betydet at vores vejledere har været i aktion fra årets start. Vi har en velfungerende vejlederordning, hvor vi i klubben har valgt at supplere den etablerede vejlederordning med en bredere introordning for at sikre, at vores nye dommere får så god en start som muligt. Vi ved fra samtaler med vores samarbejdspartnere, at bl.a. vores særlige indsats for dommere i særligt udsatte områder, respekteres og anerkendes. Dette er en stor ros til de vejledere der gør noget særligt på dette område, da det ikke altid er en let opgave.
Der skal lyde en stor tak til både udviklerudvalget, udviklere og vejledere for deres indsats og der bliver brug for jer. Udviklinger og vejledninger vil være et område der skal prioriteres endnu mere i fremtiden

johnknuderikSeniorklubben
Arbejdet i seniorklubben blive en gentagelse af det skrevne fra sidste års beretning – et fantastisk godt stykke arbejde med faste årlige arrangementer og en kæmpe medlemsskare. Seniorklubben er nu større end 3-4 dommerklubber i Danmark.
Bestyrelsen har valgt at anderkende det arbejde som seniorklubben udfører ved ekstraordinært i år, at hensætte kr. 10.000 til deres kommende jubilæum i seniorklubben.
Der kan kun lyde en stort anderkendende tak for indsatsen til seniorklubbens bestyrelse for deres arbejde.

Kvindelige dommereLine
For første gang i mange år fik Aarhus Fodbolddommerklub en kvindelig elitedommer i Line-Maria som rykkede op i 1. division for kvinder. Oprykningen er Line-Marias egen fortjeneste, men også et produkt af vores satsning på kvindesiden. Vi er klart den klub med flest kvindelige dommere og det vil også fremadrettet være et fokus område, som klubben vil satse på.
Det har stor betydning for vores klub, at der er kommet flere kvindelige dommere. Både på banen men ikke mindst også på det sociale område, er de med til at skabe en rigtig god stemning.

JFUJFU

Året 2015 blev året hvor JFU blev nedlagt. I forbindelse med en omstrukturering af DFU blev konsekvensen at alle lokalunioner under DFU blev nedlagt. Den siddende bestyrelse i Aarhus Fodbolddommerklub har i mange år arbejdet på en ændring i JFU eller en nedlæggelse af det, idet vi ikke så nogen fremtid for den nuværende struktur.
Selv om der er meget tradition og følelser blandet ind i nedlæggelsen af JFU, så er vi af den overbevisning at det var det bedste organisatorisk for de jyske dommere.
DFU har nedstat et koordineringsudvalg som i fremtiden varetager de jyske dommere i DFU.
Der er nedsat en proces som sikrer en god opløsning af JFU og det er aftalt blandt alle dommerklubberne i Jylland, at JFU’s formue deles ligeligt når JFU er endeligt opløst.

DFUper_tore.dk
I DFU var der i 2015 formandsskifte. Per Buttenschøn overlod formandsposten til Tore Østergaard efter fire år på posten. Sammen med formandsskiftet, blev også den nye struktur i DFU vedtaget og alle dommerklubber i Danmark er nu direkte optaget under DFU.
Vi har også nu fået en formand som har mulighed for at bruge lidt mere tid til at arbejde for medlemmerne, idet DFU nu har mulighed i for at frikøbe Tore til organisatorisk arbejde. Det skulle gerne styrke muligheden for at DFU får de bedste betingelser for igen, at blive en rigtig god samarbejdspartner for især DBU.
Bestyrelsen bakker fuldt op om den nye struktur og ser rigtig mange gode tiltag fra DFU som vil være til gavn for alle medlemmer.
DFU har valgt at nedsætte en række underudvalg og arbejdsgrupper og her er vores håb og opfordring at vores medlemmer også vil melde sig til disse grupper.
Bestyrelsen bakker op omkring samarbejdet med DFU og ser med den nye struktur, kun endnu bedre forhold for vores medlemmer og vi vil engagere klubben i det arbejde i DFU, hvor også vi kan være med til at gøre en forskel.
Vi vil gerne takke Per Buttenschøn for hans indsats og samarbejde samt ønske Tore Østergaard tillykke med valget.
imagesDBU/DBU Jylland
For flere år siden besluttede bestyrelsen at prioritere at have indflydelse på udviklingen af vilkår for fodbolddommere og derfor sidder både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i en række udvalg i både DBU og DBU Jylland. Vi mener stadig at det er rigtigt at søge indflydelse for på den måde at kunne være med til – til gavn for dommerklubbens medlemmer – at gøre en forskel for fodbolddommerne i Danmark
Vi har derfor også et rigtig godt samarbejde med både DBU og DBU Jylland som er med til at understøtte det arbejde der udføres i klubben. Vi føler der bliver lyttet handlet og handlet ud fra nogle af de input vi giver.
Vi valgte for år siden at udlicitere kamppåsætter opgaven til DBU Jylland og også her har vi et rigtig godt samarbejde som dagligt sørger for, en god service for både vores medlemmer og frivillige ledere. Ordningen er derfor også forlænget.
Vi vil takke DBU Jylland/DBU for samarbejdet og for den tillid de viser ved at udpege ledere fra Aarhus Fodbolddommerklub til deres udvalg, samt ikke mindst DBU Jyllands administration for konstruktivt samarbejde, også med de svære opgaver.
Frivillige lederDSC04243 (Large)
Også i 2015 har vores frivillige ledere gjort en stor forskel for vores medlemmer. De fleste kræfter går til håndtering af alle de arrangementer vi afholder – lige fra DHL, talentudvikling til udlandstur. Uden dem så var der knap så mange arrangementer.
Også på kommunikationssiden har vi nu en stabil opdatering af nyheder på både hjemmesiden men ikke mindst på Facebook. Dette arbejde udføres med stabilitet af Poul Holst som med sit kamera også sørger for dokumentering af begivenhederne.
Frivillige ledere og kræfter bliver også et hovedfokuspunkt for fremtiden. Vi skal være i stand til at gøre det attraktivt at være frivillig leder i Aarhus Fodbolddommerklub. Uden frivillige ledere – ingen klub. Men heldigvis er der rigtig mange der stadig gør et stort stykke arbejde – men bliver vi blot lidt flere, ja så tror vi også på en endnu bedre klub.

juletræsfest1Fremtiden
Fremtiden ser lys og god ud for Aarhus Fodbolddommerklub – der er gang i den. Men vi skal ikke være blinde for at det hurtigt kan vende og derfor skal vi forsætte med at udvikle klubben, dyrke kammeratskabet, skabe interessante arrangementer og ikke mindst prioritere at kunne tiltrække og udvikle nye ledere.
Til sidst vil vi takke for samarbejdet til vores eksterne samarbejdspartnere; Aarhus Firmasport, sponsorerne og ikke mindst Søren Bo i forbindelse med præmier til banko.
Jeg vil takke alle frivillige ledere for indsatsten, samarbejdet med Peter Hammer på DBU Jylland og ikke mindst bestyrelsen for deres indsats.
På bestyrelsens vegne
Morten Rask Thomsen

Formand