Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring har givet Danmarks Idræts-Forbund og DBU Jylland medhold i, at man ikke skal fratrækkes i efterløn og dagpenge, når man virker som breddefodbolddommer.

Christian Christensen har været medlem i Aarhus Fodbolddommerklub i et års tid og har været igennem denne sag og kamp med systemet. Dejligt for ham at der nu er kommet en klar afgørelse om sagen.

Nedenfor kan du læse den afgørelse som er kommet fra

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
DK-2300 København S T: +45 72 14 20 00

af 17. august 2018

Skrivelsen er fremsendt til

Danmarks Idrætsforbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

 

Hej Christian

Så kom der endelig en afgørelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA). Jeg har vedhæftet afgørelsen. Som det vil fremgå, har CKA ændret dets tidligere afgørelse af 8. november 2017 sådan, at der ikke skal ske fradrag i dine (eventuelle) dagpenge, når du virker som fodbolddommer for DBU Jylland.

Udover at CKA har taget stilling til din konkrete sag efter de gamle regler før 1. januar 2018, fremgår det endvidere også af afgørelsen, at du efter de nye regler efter 1. januar 2018 fortsat kan virke som fodbolddommer uden fradrag i dagpenge, hvis du på et tidspunkt igen bliver ledig. Endelig fremgår det også af afgørelsen, at CKA nu har erkendt, at DBU Jylland, i forhold til hvad man helt uforståeligt tidligere var kommet frem til, er en frivillig organisation – også i relation til reglerne om fradrag i dagpenge eller efterløn. Det er jo storslået .

Så selv om det har taget en rum tid at få ret – så alt i alt en god og heldigvis rigtig afgørelse.

Venlig hilsen

WILLY RASMUSSEN
SPECIALKONSULENT

DIF

 

HER er så afgørelsen:

Vedrørende Christian Christiansen

 Afgørelsen er skrevet, men ikke sendt til Christian Christiansen. Vi sender afgørelsen til Danmarks Idrætsforbund v/Willy Rasmussen, som repræsenterer Christian Christiansen i sagen.

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 8. november 2017 truffet afgørelse om, at du ikke kunne udføre frivilligt ulønnet arbejde som fodbolddommer i DBU uden fradrag.

På baggrund af din partrepræsentants klage og en dom fra Vestre Landsret genoptager vi sagen og træffer ny afgørelse.

Vi skal beklage den lange sagsbehandlingstid. Vi er kommet frem til:

Du skal ikke have fradrag i dagpengene for de frivillige, ulønnede aktiviteter, du udfører som fodbolddommer for DBU.

Det betyder, at vi ændrer vores afgørelse af 8. november 2017.

Vi har sendt en kopi af afgørelsen til a-kassen, som på denne baggrund skal tage stilling til eventuelle supplerende udbetalinger af ydelser til dig. Du kan eventuelt kontakte din a-kasse for at få yderligere vejledning.

På de næste sider kan du læse vores begrundelse for afgørelsen. Vi har beskrevet de anvendte regler.

Med venlig hilsen

Alhed Warberg

specialkonsulent

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Njalsgade 72A

DK-2300 København S T: +45 72 14 20 00

E: star@star.dk www.star.dk

Dato: 17. august 2018 J. Nr. 18/04556

 

Begrundelse

 

Forud for 1. januar 2018

Du skal ikke have fradrag i dine dagpenge for de aktiviteter, du udfører som fodbolddommer i DBU, fordi der ikke er tale om en aktivitet, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og fordi DBU må karakteriseres som en frivillig organisation, forening eller lignende i forhold til de dagældende regler i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

I vores afgørelse af 8. november 2017 lagde vi vægt på, at for at der kunne være tale om en frivillig organisation, forening eller lignende, skulle et eventuelt overskud bruges til almennyttige formål.

Dette fandt vi ikke var tilfældet i din sag, idet anvendelsen af organisationens overskud efter vores opfattelse ikke faldt ind under begrebet ”almennyttigt” i reglerne om arbejdsløshedsforsikring. Det var således vores opfattelse, at ”almennyttigt” skulle forstås bredere end ”hvad der gavner de jyske fodboldklubber mest muligt.” og at det at støtte en bestemt sportsgren i et – i dette tilfælde tillige – geografisk afgrænset område ikke kunne karakteriseres som almennyttigt i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand.

Den 2. februar 2018 faldt der dom i Vestre Landsret i en sag om frivilligt, ulønnet arbejde som fitnessinstruktør i et fitnesscenter.

Ifølge dommen måtte fitnesscenteret anses for en frivillig organisation, forening eller lignende, idet det måtte antages, at sådanne foreninger jævnligt havde overskud, der blev anvendt til nyindkøb og vedligeholdelse, men at dette forhold ikke på det foreliggende grundlag kunne fratage foreningen dens status som frivillig.

På den baggrund finder vi, at der også i dit tilfælde er tale om aktiviteter udført for en frivillig organisation, forening eller lignende.

Efter 1. januar 2018

Du skal ikke have fradrag i dagpengene for de frivillige, ulønnede aktiviteter, du udfører som fodbolddommer for DBU.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at aktiviteten som fodbolddommer er ulønnet på det niveau, du udfører den (breddedommer), og at aktiviteten ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Den 1. januar 2018 trådte der nye regler i kraft vedrørende frivilligt, ulønnet arbejde. Reglerne findes nu i bekendtgørelse nr. 1708 af 26. december 2017 om udbetaling af dagpenge (bekendtgørelsen) og praksis er fastsat i den tilhørende vejledning nr. 10333 af 27. december 2017 (vejledningen).

Ifølge § 11 i bekendtgørelsen medfører arbejde, der udføres af et medlem i en måned, hvor medlemmet modtager dagpenge, fradrag. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage samt arbejde, der udføres uden for medlemmets normale faglige område. Ulønnet arbejde medfører som udgangspunkt også fradrag.

Ved arbejde forstås aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag. Ved frivillige aktiviteter forstås aktiviteter, som ikke medfører indtægt, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Det kan du se i § 11, stk. 1, 2 og 4, i bekendtgørelsen.

I vejledningen til bekendtgørelsen er det nærmere beskrevet, hvad der forstås ved frivillige aktiviteter, nemlig at der er tale om aktiviteter, som ikke medfører indtægt, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Er der tale om en aktivitet, medfører den ikke fradrag, uanset hvor den udføres, det vil sige, at aktiviteten kan udføres både inden for eller uden for en frivillig organisation, forening eller lignende, lige som det er uden betydning, hvornår den frivillige aktivitet udføres.

Frivillige aktiviteter må ikke indeholde noget erhvervsmæssigt eller økonomisk element og karakteriseres ved at være ulønnede aktiviteter, som udelukkende er interessebestemt for den enkelte person.

Den frivillige aktivitet skal være ulønnet. Der må ikke være tale om nogen form for aflønning, heller ikke i form af honorarer eller skattepligtige diæter.

Den frivillige aktivitet anses for ulønnet, selvom medlemmet modtager beløb til dækning af udokumenterede udgifter, der er forbundet med aktiviteten, og som ikke er skattepligtige. Disse beløb medfører ikke fradrag.

Som eksempler på frivillige aktiviteter for frivillige organisationer, foreninger eller lign., nævner vejledningen dommergerning, tidtagning og lignende funktioner ved sportsarrangementer, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet personale til at varetage den konkrete opgave på tilsvarende niveau.

Reglerne finder du på ”Retsinformation.dk” ved at skrive nummer og årstal på reglerne.

Information

Vi har afgjort sagen på grundlag af de oplysninger, som din partsrepræsentant har sendt og Vestre Landsrets dom af 2. februar 2018.

 

Tak til Christian Christensen som har stillet dokumentationen til rådighed for AFDK, det kan tjene som et godt eksempel hvis andre uforvarende skulle komme i samme situation. Brevet er lettere redigeret med udeladelse af personlige oplysninger om Christian, samt tekniske forhold som gør sig gældende i forbindelse med redigeringen, skulle der være spørgsmål kan de rettes til webmaster, så vil der blive svaret tilbage.

 

Skriv et svar