Hinnerup. d. 26-10-2019

Referat fra AFK´s seniorklubs generalforsamling 2019 – afholdt d. 25-10-2019 på
lokalcentret Voldsbæksvej 92, 8220 Brabrand.

Generalforsamlingen startede som annonceret kl. 19.00 hvor formand Henning Lund bød de 34 deltagende medlemmer velkomne. Herpå overrakte han tre flasker vin til Bjarne Buch, i anledningen af hans 80-års fødselsdag.

Generalforsamlingen startede i henhold til vedtægterne og med følgende dagsorden:

Hinnerup. d. 26-10-2019

Referat fra AFK´s seniorklubs generalforsamling 2019 – afholdt d. 25-10-2019 på
lokalcentret Voldsbæksvej 92, 8220 Brabrand.

Generalforsamlingen startede som annonceret kl. 19.00 hvor formand Henning Lund bød de 34 deltagende medlemmer velkomne. Herpå overrakte han tre flasker vin til Bjarne Buch, i anledningen af hans 80-års fødselsdag.

Generalforsamlingen startede i henhold til vedtægterne og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, ved formand Henning Lund
3. Regnskab, ved kasserer Svend Eigil Nikolajsen
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand
b. Valg af kasserer
c Valg af sekretær
d. Valg af suppleant
e. Valg af revisor
6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørgen Snog, som blev valgt som dirigent. Jørgen S. konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet samt beslutningsdygtig. Samtidigt informerede han om at dette års generalforsamling var lidt anderledes da der i henhold til indkaldelsen skulle vælges en helt ny bestyrelse. Den siddende bestyrelse har meddelt at denne efter mange års bestyrelsesarbejde ikke ønskede genvalg. Herefter gav han til ordet til formand Henning Lund Sørensen.

Ad 2. Bestyrelses beretning
Formand Henning Lund oplæste bestyrelsesberetningen og herefter blev denne fremlagt til forsamlingen til debat. Da der var hverken var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, blev denne enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Regnskab
Alle deltagerne fik forinden generalforsamlings start udleveret en kopi af regnskabet. Svend E. Nikolajsen gennemgik tallene samt diverse poster. Finn Jensen havde meget positive kommentarer til regnskabet, hvor han fremhævede, at der, til trods for en meget høj udgift til et af arrangementerne, var overskud i regnskabet. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Ad 5. Valg af bestyrelse
Her foreslog bestyrelsen følgende medlemmer til de forskellige poster til bestyrelsen.

a. Formand – Poul Holst Jensen blev foreslået og valgt uden mod kandidat, for et år

b. Kasserer – Åge Kjærsgaard blev foreslået og valgt uden mod kandidat, for to år

c. Bestyrelsesmedlem – Kaj Christiansen blev foreslået og valgt uden mod kandidat, for to år

d. Suppleant – Gert Sørensen blev foreslået og valgt uden mod kandidat, for et år

e. Revisor – Finn Jensen blev genvalgt, for et år

Åge Kjærsgård og Kaj Kristiansen var ikke tilstede ved mødet, grundet deres arbejde. Begge har givet mundtligt tilsagn til Poul Holst, hvor de bekræfter at de ønsker at være medlemmer af den nye bestyrelse.

Ad 6. Eventuelt
Poul Holst takkede for valget som ny formand, og takkede samtidigt den tidligere bestyrelse for de gode arrangementer som de har lavet gennem årene. Han var meget fortrøstningsfuld overfor seniorklubbens fremtidige virke og opfordrede samtidigt medlemmerne til at komme med nye ideer samt forslag til fremtidige arrangementer.

Poul Holst fortalte om årets DHL-stafet og hvordan han som tovholder måtte arrangere det hele selv.
Arrangementet fandt sted i august måned, hvor 15 af seniorklubbens medlemmer deltog. Prisen pr. deltager
var ca. 435.00 kr. – udgifterne til dette arrangement dækkedes af dommerklubben.

Finn Jensen takkede den foregående bestyrelse for deres mangeårige engagement i seniorklubben, henholdsvis 15, 16, og 22 år som bestyrelsesmedlemmer.

Flemming Mørk havde et enkelt spørgsmål til Poul Holst, omhandlende hans videre engagement som AFK´s hjemmeside administrator. Poul Holst fortæller, at han indtil videre forsætter som administrator, men overvejer på sigt, at finde en afløser, der vil overtage denne funktion.

Kim Schwabach takkede bestyrelsen for vingaven, som han modtog i forbindelse med sin 60-års fødselsdag tidligere på året.

Arne Sørensen roste seniorklubbens gode arrangementer, og ønskede forsat fremgang for klubben.

Mogens Bentzen takkede bestyrelsen for de mange års gode samarbejde, gennem sit virke som suppleant i bestyrelsen.

Mogens Bentzen fortalte også at Roy Weber, der grundet sygdom, aflyste et planlagte foredrag i marts måned, ønsker at gennemføre foredraget i 2020 i stedet, hvis der fortsat er interesse for det.

Formand Henning Lund takkede sin bestyrelse for mange års godt samarbejde samt medlemmerne for deres opbakning til bestyrelsen gennem årene.

Da der ikke var andre, der ønskede at få ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og bad forsamlingen om at rejse sig og råbe et trefoldigt hurra for seniorklubben. Herefter var der fællesspisning, med muntre anekdoter og hyggeligt samvær.

Sekretær: Sevan Melkonian.