Aarhus fodbolddommerklubs dommerpåsætter Peter Hammer har som vanlig givet en status på det forgangne års sæson her gengivet fra generalforsamlingen.

Igen i år vil jeg tage udgangspunkt i tabellerne fra sidste år nu med tilføjet data for 2018 og knytte kommentarer til disse. Data omhandler alle dommere, der bor i dommerklubområde Aarhus.  Altså også dommere, som ikke er medlem i Aarhus Fodbolddommerklub, og dommerklubmedlemmer, som bor uden for området er ikke med.

Antallet af tilmeldte hold i de fleste af DBU-rækkerne har været faldende over de seneste år og dermed også antallet af kampe. Derfor falder antallet af opgaver i 2018 med ca. 100 opgaver til 12.317 i alt. Tilbagegangen kunne have været langt større. For det samlede antal opgaver trækkes betydeligt op af, at vi meget snart har 20 kunstgræsbaner i Århus, så der nu spilles fodbold året rundt. Især ungdomsrækkerne med bl.a. mange stævner i rækkerne U10-U11 og U12 lægger beslag på banerne fra november til april.

I øjenfaldende er stigningen i antallet af opgaver som 4. dommer. Men dette afspejler jo meget godt, at vi nu har et rekord stort antal divisionsdommere – nemlig 12, som alle har haft 4. dommer opgaver.

Ligeledes kan der knyttes en bemærkning på antallet af udviklinger og vejledninger.  Samlet set er disse gået tilbage med knap 100 opgaver.
 Antallet af vejledninger er faldet med 130. Dette skyldes dels at en ny dommer max bør have 3-4 vejledninger før han overgår til udviklerordningen. Samtidig var antallet af nye dommere, der skulle vejledes noget lavere end sidste år. Selv om vi fik uddannet 34 nye dommere i 2018 lykkedes det kun at få 16 af disse i gang med at dømme.
Til gengæld fik vi foretaget godt 30 udviklinger flere. Dette afspejler meget godt, at vi i 2018 fik 7 nye udviklere. Der er nu 24 aktive udviklere, og det ser ud til, at vi kan komme op på 30 i 2019.

Øvrige kampe er dommerklubbens kampe. Det er Firmasport, DGI og skolekampe.  Faldet på godt 100 kampe skyldes et vigende antal kampe på Firmasporten. I det hele taget har sæsonen på Firmasporten været præget af mange sidste øjebliks aflysninger. Dette har hverken været tilfredsstillende for jer eller for mig. Der arbejdes i øjeblikket på, at dommere, der får aflyst deres kampe på Firmasporten på dagen kan få en form for kompensation.

34 dommere nåede mere end 100 opgaver i 2018. Af disse var 24 eller over 70% ældre end 50. En enkelt kom op på 209 opgaver.  Gennemsnitsdommeren har i 2018 fået en opgørelse inklusiv kørsel på 15.152 kr. – en enkelt nåede helt op på 70.982kr. Kørselsafstandene i Aarhus er ikke store. I gennemsnit køres der 28 km t/r til kampene noget under den vejledende max grænse på 50 km, som bruges i den automatiske påsætning.

Vi er i øjeblikket 319 aktive dommere en tilbagegang på 19 i forhold til året før. Jeg tror den væsentligste årsag hertil er, at vi får slettet de dommere, der tidligere har dømt, men som ikke kommer til i den obligatoriske teorigennemgang.  Ser man på antallet af dommere der har dømt er dette 242 – kun 3 mindre end året før. Der er i gennemsnit blevet dømt 52 opgaver i snit pr dommer mod 51 i 2017. Til gengæld ser det ud det til, at det er de yngre dommere, som vi får slettet, Gennemsnitsalderen er steget fra 38 til 43 år og ancienniteten (år dommerne har dømt) er steget fra 12 til 14 år.

Ser vi på aldersfordelingen finder vi den største andel af dommere mellem 20 – 30 år (26,9%).  Noget tyder på, at mange falder fra i alderen 30-50, da grupperne fra 30-40 og 30–50 betydeligt mere end 50% mindre. Bemærkelsesværdigt er osse, at dommerne fra 60-80 dømmer dobbelt så mange kampe i gennemsnit som dommerne i 20’erne. Så helt forkert er det ikke, at hver gang en ældre dommer stopper, så skal der bruges to nye unge dommer.

Denne tabel viser, hvor mange vi har uddannet siden 2009 til 2018 og hvor mange af disse der stadig er aktive. Tabellen viser tydeligt, at der er udfordring i at fastholde. I alt har vi siden 2009 uddannet 466 dommere, men kun 167 af disse holder ved. Fx er der kun 21 tilbage af de 103 nye dommere vi fik under projekt 100 dommere i 2012. Det ser ud til, at det største er frafald de to første år man er dommer, hvorefter 30-40% lidt mere stabilt holder ved efter 3 år. Til gengæld er det ikke noget problem at rekruttere nye dommere i Århus. Stort set alle dommergrundkurser er fyldte. Men det ville selvfølgelig være dejligt at få rekrutteret de rigtige. Fx viser erfaringen, at vi ikke får meget glæde af dommere der har fået uddannelsen på idrætsefterskoler eller af dommere, hvor kommunen har betalt uddannelsen.
Jeg ved der arbejdes på en ordning, hvor kommende aspiranter under en eller form kan prøve at komme ud at dømme inden de kommer på dommergrundkursus, så de får en fornemmelse af, hvad det vil sige at stå med fløjten.

Denne tabel viser antal afbud og udeblivelser pr år fra 2015-2018. Og det er dejligt at kunne konstatere, at disse er blevet væsentligt færre i 2018 – selv om 11,1% afbud stadig er til den pæne side – men en nedgang på 600 i forhold til 2015 er trods alt med til at lette dommerpåsætterarbejdet. Jeg vælger at tro, at det er fordi I er blevet langt bedre til at bruge appen og løbende få ajourført fravær.
 Og jeg tror, at det er gået op for dem, som har haft tendens til at udeblive, at det øjeblikkeligt får konsekvenser med fratagelse af kampe, hvis det sker. 0,3% af kampene i 2018 er selvfølgelig 0,3% for meget, men trods alt klart det mindste antal siden 2015.

Den 19-jan havde vi dommerdag i dommerklubben. Her var Ole Frandsen fra DBU-Jyllands disciplinærudvalg for at fortælle om disciplinærudvalgets arbejde. I den forbindelse bad Ole mig om at trække noget statistik på udvisninger og indberetninger foretaget af dommere fra Århus.  Det er nogle af disse data, I ser her.

I alt blev der i 2018 givet 322 udvisninger i vores område.  En enkelt dommer er oppe på 17 udvisninger, mens alene 8 dommere står for 25% af samtlige udvisninger. I alt stod 111 dommere noteret for at have indberettet udvisninger. Men det betyder samtidig at der er 131 dommere som tilsyneladende ikke har haft en udvisning i 2018. Det synes jeg er et noget højt tal. Jeg håber ikke, at det er et udtryk for at folk glemmer at lave indberetningen, når de har udvist en spiller. Alle udvisninger skal indberettes uanset om det er turneringskampe eller træningskampe. I de fleste rækker, må klubben ikke bruge den udviste spiller igen før disciplinærudvalgets afgørelse foreligger.

I DBU-Jylland har vi en 10-15 såkaldte OBS-klubber. Det er klubber, der tidligere har haft særligt mange disciplinærsager, og hvor der ofte til deres kampe er en observatør til stede. 75% af disse klubber kommer fra vores område. Til disse klubbes kampe er dommerpåsætterne blevet pålagt kun at påsætte dommere der min. er 25 år og har 3 års anciennitet.

Kommende sæson

For at få lov til at dømme SKAL man have været til obligatorisk teorigennemgang. Har man ikke været dette, når den sidste af disse har været afholdt stopper kamptildelingen og ens status ændres til passiv.

Ligeledes skal man, hvis man dømmer fra serie 3 og opefter eller bare ønsker at være LD have bestået de relevante test inden turneringsstart.
Fra midt i marts påsættes talenter, prætalenter og talentudviklere deres kampe på højeste niveau for hele forårssæsonen. Fra slut marts laves den centrale påsætning for lokale dommere fra DS til S2 samt en stor del af lokale udviklinger ligeledes for hele forårssæsonen. Så derfor er det vigtigt, at I har alt kendt fravær i forårssæsonen registreret. Det kan være svært at finde en ny kamp eller udvikling, hvis I melder afbud til en af disse forhåndspåsatte opgaver

Ændringsjournaler vil fortsat blive udsendt pr mail. Men også mailen har vist sig at kunne svigte. Så det mest sikre er, at I dagligt enten tjekker DBUnet eller jeres kampprogram på appen, som altid passer 100%.
Bliver jeres kamp aflyst mindre end 24 timer før vil I fortsat blive kontaktet telefonisk eller via SMS.

Jeg har ingen telefontid længere. Den letteste måde at komme i kontakt med mig på er via mail. Har I brug for at snakke med mig, så skriv en mail, hvor I beder mig om at ringe jer op. Undlad venligst at ringe på mit private tlf.nr.

Dommervagten, som starter fredag kl 15:30 og har åben fra kl. 08:30-19:00 i hele weekenden, åbner igen første gang i weekenden 17. februar – 19. februar.  Endelig kan DBUJylland også kontaktes i kontorets åbningstid på dommervagtens nummer.

Jeg vil slutte denne status med en stor tak til jer alle for jeres indsats, engagement, forståelse og fleksibilitet i 2018. En særlig stor tak til jer, der er trådt til ved sidste øjebliks opgaver. Jeg håber det må fortsætte i den kommende sæson. Som sædvanlig forventer jeg også, at hvis der er noget I er utilfredse med eller I ikke forstår, så henvender I jer.

Endelig endnu en gang meget stor tak til både bestyrelsen og til udviklerudvalget for et rigtig godt samarbejde og meget fin opbakning.

Håber I alle må få en god sæson!

Skriv et svar